1 Dark
6
2 KaCaRoT0
4
3 Poseidon
4
4 Mordekai
4
5 Ferrero
4
6 ZyphaN
4
7 NexT
4
8 MACONHA
4
9 MazeRunner
3