1 PikaPreta
17
2 Down
13
3 OiPRaToDOs
12
4 Tholla
11
5 KingRed
11
6 MGBRASILMG
10
7 BkDios
10
8 LaDosis
9
9 StwOoDL
9